Did you know there is one single candidate at present to be the new Chair of the IPCC?

Some $1.9 trillion has been spent in the 10 years (up to about 2012) world-wide on ‘climate change initiatives’ to ‘stop global warming’  based on the proclamations of this organization – the IPCC… but global warming has stopped by itself ...naturally.

For more than 18 years now.

A group of European scientists and scholars submitted their objections to the “coronation” of a person (Jean-Pascal van Ypersele) who is really part of ‘the system’ of the IPCC. The seven scholars are looking for a new face who will be open to scientific debate.  However, their missive, published in a prominent Belgian newspaper was met with some push-back via the Ombudsman. Here is the original article.

01/30/2015  http://www.standaard.be/cnt/dmf20150129_01501548

We see the Ombudsman’s response from De Standaard of Belgium.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150203_01509588

And so we responded to him.

ombudsman@standaard.be

And here is what we responded to the Ombudsman.  To be fair, he has not yet had a chance to respond or publish yay…or nay.  None-the-less, we present our views in both languages for your consideration.

De “Grote Mandrenke” van de Vrije Mening[1] – on Climate Change

By Michelle Stirling, Communications Manager,                                                  

Friends of Science Society, Calgary, Alberta, Canada

Dutch Translation by Albert Jacobs, Geol. Drs., Co-founder, Friends of Science Society

De Ombudsman van “De Standaard” in België rapporteerde een klacht over een recent artikel waarin zeven wetenschappers vraagtekens zetten bij de geschiktheid van Jean-Pascal van Ypersele als mogelijke volgende voorzitter van het IPCC. De ombudsman rapporteerde dat de (anonieme) schrijver van mening was dat iedereen die geen klimaatwetenschapper was geen stem zou mogen hebben. De klager stelde dat deze gerespecteerde Europese wetenschappers, geleerden, ingenieurs stil moeten blijven zitten – simpelweg omdat ze geen ‘klimaatwetenschappers’ zijn – als ze zien hoe wetenschappelijke principes door politieke spelletjes bij het IPCC ondermijnd worden, hoe nationale economieën tuimelen wanneer  roofzuchtig klimaatbeleid voorkeur geeft aan oneconomische alternatieve energie leveranciers en ‘koolstof’ handelaren, terwijl het Midden-Oosten overkookt, en het US EPA klimaat beleid de omzetting  van voedsel in brandstof ondersteunt.

Je ziet de resultaten van het ‘wetenschappelijke’ klimatologie-beleid van het IPCC in je straat! Maar als je geen  ‘klimaat wetenschapper’ bent mag je je mond niet open doen.

Wie beter dan een econoom om op ’heat or eat’ armoede -veroorzaakt door het klimaatbeleid – commentaar te geven? Wie beter dan een econoom en ingenieur om de gevolgen van stijgende energieprijzen en dalende aandelenkoersen te onderzoeken? Wie beter dan een filosoof om de drijvende krachten achter het IPCC te onderzoeken,  een organisatie die ver  afgedwaald is van haar  oorspronkelijke rapportage taak tot één van beslissen over het lot van miljoenen dollars, gebaseerd op twijfelachtige klimaatmodellen? En in dat domein kunnen we vertrouwen op een wetenschapper of ingenieur vertrouwd met algemene wetenschappelijke principes en computermodellen en die kan wijzen op de zwakke punten.

Moeten wij – alle burgers – niet vrij zijn dergelijk beleid en dergelijke uitkomsten in vraag te stellen ?

Ben je in Europa, een gebied met een lange geschiedenis, de wilde schommelingen van de natuur vergeten die ook deel zijn van die geschiedenis? De “Grote Mandrenke” in de stormvloeden van de 1219 en 1362? Ben je de Franse Revolutie vergeten tijdens de Kleine IJstijd? Vriestemperaturen, regen seizoenen,  falende gewassen, honger en wanhoop. Allemaal zonder SUV’s of ‘carbon’ voetafdrukken. Als je je dit herinnert hoef je niet naar een klimaat wetenschapper of deskundige te gaan om je af te vragen: hoe kan het IPCC beweren dat mensen en kooldioxide het weer of het klimaat bepalen op een catastrofale manier?

Europa begon de traditie van het academisch onderzoek en beschermde dit  recent met het vieren van 900 jaar vrij en open onderzoek, de Magna Charta Universitatum. Dus waarom, in deze context van open onderzoek, wordt het plotseling ‘verboten‘ om de IPCC aan de tand te voelen? Waarom wordt het debat afgesloten? Waarom worden degenen die twijfelen aan de kaak gesteld als “deniers”, negationisten, of in dienst van ‘Big Oil’ … of deel van de tabak lobby?

De zeven wetenschappers die Van Ypersele’s geschiktheid betwijfelden zijn allen experten  in aanverwante gebieden en vertrouwd met onveranderlijke wetenschappelijke principes en logica – of spreken alleen klimaatwetenschappers voor deze gebieden vandaag? Wij denken van niet.

Kan niemand vragen of de wetenschappelijke pleidooiers van de klimaatopwarming die dit beleid duwen op één of andere manier betaald worden door Big Green ? Kan niemand hoop hebben op een meer neutrale voorzitter van het IPCC – een meer responsief leiderschap – die de overheden reeds vijf of  tien jaar op de hoogte zou gebracht hebben van het feit dat de opwarming van de aarde tot stilstand is gekomen, ondanks een stijging van de kooldioxide? Zou IPCC rapportage niet meer tijdig, open en eerlijk moeten zijn? Om dit te realiseren, moeten we ook een IPCC-leider hebben die open staat voor discussie.

De ‘catastrofale antropogene opwarming van de aarde’ theorie (CAGW) wordt algemeen door het publiek aanvaard. Vreemd genoeg is dit ongeveer de enige reden voor de bouw van projecten voor “duurzame energie”, aangezien het bewezen is dat wind- en zonne-energie  duur en onbetrouwbaar is. Maar de schrik aanjagende emotionele retoriek van milieugroeperingen, van wie sommigen deelnemen aan de koolstof handel, brengen gewone kiezers ertoe het ‘klimaatverandering’s’ beleid en ‘hernieuwbare’ energie te eisen – zelfs als het meer kost – en bedelen hun regeringen om ‘de planeet te redden’.

Ondertussen doden ze al het andere – de economie, de wetenschappelijke methode, gezond verstand en vrijheid van meningsuiting.

De data en computer programma’s bewijzen de CAGW theorie niet. Temperaturen zijn nu onveranderd voor meer dan 16 jaar, ondanks een stijging van het  kooldioxide gehalte. Dit is iets waar we allemaal over moeten kunnen praten, vrijuit en zonder te worden gedenigreerd.

Uit Canada, salueren we De Standaard voor het feit dat het de moed heeft om dat aan de orde te stellen.

Maak dat, in de toekomst, onze stemmen niet lijden onder een “Grote Mandrenke”. De laatste ‘verdrinkings’ ( of vloed) problemen  in de Lage Landen losten jullie op met dijken en zeeweringen. – het huidige probleem kunnen we alleen oplossen door het openen van kanalen om de wetenschap ongehinderd te laten vloeien.

Friends of Science Society of Canada steunt de moedige zeven die zich uitspraken over hun zorgen dat de volgende voorzitter van het IPCC open voor discussie en debat moet zijn.

– 30 –

ENGLISH VERSION

The Great Drowning of Men’s Voices – on Climate Change

By Michelle Stirling, Communications Manager, Friends of Science Society, Calgary, Alberta, Canada

Translation to Dutch by Albert Jacobs, Geol. Drs., Co-founder, Friends of Science Society

De Standaard Ombudsman of Belgium reported on a complaint about a recent article wherein seven scholars questioned the suitability of Jean-Pascal van Ypersele as the potential next chair of the IPCC. The Ombudsman reported that the (anonymous) writer expressed the view that anyone who is not a climate scientist should not be given a voice.  The complainant suggested that these esteemed European academics, scholars, scientists, engineers must sit by silent – simply because they are not ‘climate scientists’ – as they watch scientific principles subverted by politicking at the IPCC, national economies tumble as rapacious climate policies favour renewables purveyors and carbon traders, and while the Middle East boils over, thanks in part to US EPA climate policies of turning food into fuel.

You see the results of the IPCC ‘science’ climatology-policy in your streets.  But if you are not a climate scientist, you shall not speak.

Who better than an economist to address heat-or-eat poverty, caused by climate policy? Who better than an economist and engineer to examine rising power prices and falling share prices?  Who better than a philosopher to explore drivers behind the IPCC which has strayed far from its original reporting task, to that of deciding the fate of millions, based on faulty climate models – and in this we can rely on any scientist or engineer familiar with scientific principles and computer model to point out these weaknesses.

Shouldn’t we – all citizens – be free to question such policies and such outcomes?

In Europe, a region of deep history, have you forgotten the wild swings of nature that also shaped your history?  The Great Drowning of Men in the storm surges of the 1219 and 1362?  Have you forgotten the French Revolution during the Little Ice Age? Freezing temperatures, raining seasons, failing crops, famine and despair.  All with no SUVs or carbon footprints. Remembering these, you don’t have to be a climate scientist or expert to ask yourself – how can the IPCC claim that humans and carbon dioxide alone effect weather or climate in a catastrophic way?

Europe began the tradition of academic inquiry and protected it more recently with the Magna Charta Universitatum, celebrating 800 years of free and open inquiry. So why, in this environment of open inquiry, is it suddenly verboten to question the IPCC?  Why is debate shut down? Why are those who question denounced as deniers, negationists, or in the pay of Big Oil…or as if vending tobacco?

The seven scholars who questioned Van Ypersele are all experts in related fields and familiar with immutable scientific principles and logic – or do only climate scientists own these areas today?  We think not.

Can no one ask if the global warming science advocates who push these policies are in the pay of Big Green?  Can no one hope for a more neutral chair at the IPCC – a more responsive leadership – so that governments might have been informed five and ten years ago that global warming had stagnated, despite a rise in carbon dioxide?  Shouldn’t IPCC reporting be more timely, open and honest? For this to happen, we also need an IPCC leader who is open to debate.

The Catastrophic Anthropogenic Global Warming theory has been widely accepted by the public. Curiously this is about the only reason for building renewable energy projects, as wind and solar have proven to be costly and unreliable. But the terrifying emotional rhetoric of environmental groups, some of whom play the carbon trading field, drive ordinary voters to demand ‘climate change’ policies and ‘renewable’ energy – even if it costs more – begging their governments to ‘save the planet.’

In the process they are killing everything else – the economy, the scientific method, common sense and freedom of speech.

The evidence does not support the Catastrophic Anthropogenic Global Warming theory. Temperatures have flat lined despite a rise in carbon dioxide for over 16 years.  This is what we should all be talking about – and we should be free to talk about it without being denigrated.  From Canada, we salute De Standaard for having the courage to raise the issue.

Let there not be a great drowning of men’s voices as we go forward.  The last ‘drowning’ problem you Europeans fixed with dikes and seawalls – this one we can only fix by opening channels to permit the free flow of valid science.

Friends of Science Society of Canada supports the courageous seven who spoke out about their concerns that the next chairperson of the IPCC must be open to discussion and debate.

30 –

[1] De “Grote Mandrenke” (in het Oud Saksisch)  was één van de grootste overstomingen dat Europa meegemaakt heeft in 1362, waarbij 25000 mensen verdronken.